REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CENTRUM HANDLOWEGO TURAWA PARK

z dnia 11 października 2014 r. zmieniony dnia 27 czerwca 2016 r. oraz 16 września 2016 r.

 

§1. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają:

a) „Regulamin” – niniejszy regulamin;

b)1. „Organizator” – Turawa Park Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skaryszewskiej 7, o numerze regon: 140769893, numerze identyfikacji podatkowej 5272525682, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267344; 

c)2. „Centrum Handlowe” – nieruchomość zlokalizowaną w Zawadzie, pod pocztowym numerem adresowym 46-022, przy ul. Dębowej 1, oznaczoną znakiem towarowym „Turawa Park” lub „Centrum Handlowe Turawa Park” lub podobnym, której właścicielem jest Organizator;

d) „Strona WWW” – serwis internetowy Centrum Handlowego, którego właścicielem jest Organizator, dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: http://www.turawa-park.com;

e) „Baza Danych” – zbiór danych osobowych, których administratorem jest Organizator, o nazwie „Marketingowa Baza Danych Centrum Handlowego Turawa Park” zgłoszony przez Organizatora do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

f) „Klient” – osobę fizyczną, która spełnia warunki określone w §2 ust. 3 oraz dokonała Przystąpienia do Programu;

g) „Nagroda” – obniżkę ceny, nieodpłatne świadczenie rzeczowe lub pieniężne, nieodpłatną usługę, w tym świadczoną drogą elektroniczną, lub inną korzyść stawianą do dyspozycji tylko i wyłącznie Klienta po spełnieniu przez niego warunków określonych Regulaminem lub/i Warunkami Szczególnymi;

h) „Warunki Szczególne” – przyrzeczenie publiczne, regulamin, ogłoszenie, reklamę, cennik, promocję, rabat, konkurs, sprzedaż premiową lub inną informację skierowaną do Klientów, a podaną do ich wiadomości przez Organizatora i/lub Partnera w sposób, odpowiednio, wymagany lub zwyczajowo przyjęty dla, odpowiednio, zaproszeń do zawarcia umowy lub przyrzeczeń publicznych – określające Nagrodę oraz warunki, w tym terminy, których spełnienie uprawnia Klienta do otrzymania tej Nagrody;

i) „Program” – oznaczane znakami towarowymi „Program Lojalnościowy Turawa Park”, „Karta Klienta Turawa Park”, „Karta Turawa Park”, „Ogród Nagród” lub podobnymi różne formy działań Organizatora i/lub Partnera związane z wykorzystaniem Karty i/lub Konta, których celem jest bezpośrednie lub pośrednie promowanie towarów, usług lub wizerunku Turawy Park i/lub Partnera, a zmierzające do osiągnięcia efektu handlowego; działania te w szczególności mogą być sprzedażą premiową, w ramach której w zamian za nabycie przez Klienta określonych towarów lub usług od Organizatora lub Partnera albo w zamian za inną aktywność Klienta (i) Klient ten otrzymuje prawo do odbioru Nagrody lub (ii) naliczane są Klientowi, według zasad określonych w odpowiednich Warunkach Szczególnych, jednostki rozliczeniowe (dalej odpowiednio: „Punkty”), które mogą zostać wymienione przez Klienta na prawo do odbioru Nagrody – po spełnieniu określonych w Warunkach Szczególnych, w tym w Katalogu, warunków;

j) „Katalog” – Warunki Szczególne (i) ogłoszone przez Organizatora na Stronie WWW oraz/lub (ii) w formie drukowanej broszury dystrybuowanej w Centrum Handlowym i/lub kolportowanej adresowo lub bezadresowo, a które mogą określać w szczególności: (iii) przyrzekaną Nagrodę wraz z (iv) informacją, kto ją przyrzeka, (v) warunki i zasady naliczania Punktów, (vi) liczbę Punktów uprawniających do ich wymiany na daną Nagrodę, (vii) termin, w którym Klientowi mogą być naliczane Punkty uprawniające do ich wymiany na daną Nagrodę, (viii) termin, w którym Klient może złożyć oświadczenie woli o wymianie określonej liczby Punktów na daną Nagrodę, (ix) inne warunki dodatkowe potrzebne do otrzymania danej Nagrody – jeśli zostały ustanowione przez Organizatora i/lub Partnera;

k) „Konto” – wydzieloną część Strony WWW (i) identyfikowaną przez Numer Karty, (ii) dostępną wyłącznie dla Klienta, który dokonał Przystąpienia do Programu, oraz, odpowiednio, Organizatora, (iii) zabezpieczoną Loginem i Hasłem przed dostępem osób trzecich, (iv) przy użyciu której Organizator świadczy Klientowi usługi drogą elektroniczną w ramach Programu, (v) dostępną również w specjalnie do tego przeznaczonym terminalu komputerowym na terenie Centrum Handlowego, zwanym dalej, odpowiednio, „Kioskiem Multimedialnym”;

l) „Przystąpienie do Programu” – złożenie, w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 6, przez osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 3, oświadczenia woli o zawarciu umowy przystąpienia do Programu, w szczególności o świadczenie mu przez Organizatora usług drogą elektroniczną przy użyciu Konta i o użytkowanie Karty;

m) „Numer Karty” – niepowtarzalny ciąg ośmiu znaków numerycznych, z których siedem jest losowo definiowanych przez Organizatora, a ósmy jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu Europejskiego Kodu Towarowego EAN-8, przyporządkowany Klientowi i służący jednocześnie do identyfikacji Konta oraz przypisanej do niego Karty uprawnionego Klienta;

n) „Karta” – imienny znak legitymacyjny w formie plastikowej karty zawierającej (i) imię lub imiona oraz (ii) nazwisko Klienta uprawnionego do jej użytkowania, (iii) znak towarowy „Turawa Park”, (iv) Numer Karty oraz (v) kod graficzny kodujący Numer Karty;

o) „Login” – adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w odpowiednim formularzu elektronicznym (i) na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym w czasie tworzenia Konta lub (ii) przy użyciu Konta po jego udostępnieniu (ust. 18), służący wraz z Hasłem do weryfikacji Klienta podczas korzystania z usług świadczonych przy użyciu Konta oraz do przesyłania przez Organizatora zamówionych przez Klienta informacji handlowych;

p) „Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych, definiowany przez Organizatora lub, po udostępnieniu Konta (ust. 18), przez uprawnionego Klienta przy użyciu odpowiedniego formularza elektronicznego na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym, różny od Loginu, znany jedynie uprawnionemu Klientowi i służący wraz z Loginem do weryfikacji uprawnionego Klienta podczas korzystania z usług świadczonych przy użyciu Konta;

q) „Partner” – osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną prowadzącą działalność na terenie Centrum Handlowego albo ewentualnie inny podmiot, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem jest uprawniony do świadczenia Nagrody Klientowi; określenie Partnera przyrzekającego Nagrodę może być podane w Warunkach Szczególnych, w tym w Katalogu, w formie znaku towarowego (marki, szyldu lub logo), pod którym Partner ten prowadzi działalność na terenie Centrum Handlowego.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa w różnych przypadkach i liczbach o:

a) „Organizatorze” – rozumie się przez to także, odpowiednio, przedstawiciela umocowanego do działania w imieniu Organizatora;

b) „Partnerze” – rozumie się przez to także, odpowiednio, przedstawiciela umocowanego do działania w imieniu Partnera;

c) „Koncie” – rozumie się przez to także, odpowiednio, pojedynczą usługę świadczoną drogą elektroniczną przy użyciu Konta;

d) „Kliencie” – rozumie się przez to także, odpowiednio, osobę podejmującą działania wskazujące na zamiar dokonania Przystąpienia do Programu.


§2. KLIENT

3. Klientem może być osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 16 rok życia,

b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c) posiada ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

4. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w Regulaminie, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Konta, Loginu lub pisemnie przez Klienta lub osobę legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem Klienta, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Regulamin lub odpowiednie Warunki Szczególne stanowią inaczej.

5. Osoba wyrażająca wolę Przystąpienia do Programu dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe, o których mowa w ust. 7 lit. a). Dane te przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „UODO”) w celach związanych z uczestnictwem w Programie, a także z innymi działaniami promocyjnymi i marketingowymi Organizatora i/lub Partnerów.

6. Przystąpienie do Programu może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

a) przy użyciu odpowiedniego formularza elektronicznego – dostępnego na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym;

b) przy użyciu odpowiedniego formularza w formie papierowej – udostępnionego Klientowi przez Organizatora oraz doręczonego bezpośrednio Organizatorowi lub wrzuconego do udostępnionej w tym celu przez Organizatora na terenie Turawy Park specjalnej skrzynki oddawczej oznaczonej znakiem towarowym „Ogród Nagród” i/lub „Turawa Park”; formularz ten powinien zawierać: (i) treść Przystąpienia do Programu z, odpowiednio, (ii) danymi, o których mowa w ust. 7 lit. a), oraz, odpowiednio, (iii) własnoręcznie podpisanymi przez Klienta i datowanymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 7 lit. b)-d); jeśli istnieje taka możliwość Przystąpienie do Programu może nastąpić również przy pomocy Organizatora – poprzez podanie Organizatorowi przez Klienta swoich danych, o których mowa w ust. 7 lit. a), na podstawie których Organizator przygotowuje treść Przystąpienia do Programu, w tym, odpowiednio, oświadczenia, o których mowa w ust. 7 lit. b)-d), a następnie własnoręczne podpisanie przez Klienta treści Przystąpienia do Programu.

7. Osoba dokonująca Przystąpienia do Programu:

a) udostępnia swoje następujące dane osobowe: (i) imię lub imiona, (ii) nazwisko, (iii) datę urodzenia, (iv) adres zamieszkania (nazwę ulicy/miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, pocztę) oraz, jeśli wyraża taką wolę, może również udostępnić: (v) adres poczty elektronicznej (e-mail), (vi) numer telefonu komórkowego, (vii) inny numer telefonu kontaktowego; 

b) składa oświadczenie o: (i) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, o których mowa w lit. a), przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji Programu oraz innych akcji marketingowych zgodnie z UODO z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach potrzebnych do realizacji Programu oraz innych akcji marketingowych, a także do kontaktu telefonicznego, a także o tym, iż (ii) swoje dane udostępnia dobrowolnie oraz iż (iii) wie, że przysługuje jej prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania;

c) składa oświadczenie, iż Regulamin został jej doręczony przed podpisaniem treści Przystąpienia do Programu, tak iż mogła się z nim zapoznać w sposób nieskrępowany, że akceptuje jego treść oraz iż ma świadomość, że jego postanowienia będą dla niej wiążące;

d) jeśli wyraża taką wolę, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na: (i) otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na udostępnione Organizatorowi adresy poczty elektronicznej, (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)) informacji handlowych potrzebnych do realizacji Programu oraz innych akcji marketingowych i handlowych od Organizatora lub Partnerów oraz (ii) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące.

8. Organizator przeprowadza jednorazową weryfikację udostępnionych przez Klienta adresów poczty elektronicznej (e-mail) w celu potwierdzenia, że Klient, który podał adres poczty elektronicznej (e-mail), jest jego uprawnionym użytkownikiem. Weryfikacja ta polega kolejno na:

a) przesłaniu przez Organizatora na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości elektronicznej zawierającej hiperłącze do Konta;

b) uaktywnieniu przez Klienta hiperłącza, o którym mowa w lit. poprzedzającej;

c) przesłaniu przez Organizatora na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości elektronicznej zawierającej Hasło i Numer Karty.

9. Dane osobowe Klienta umieszczane są w Bazie Danych.

10. Klient powinien niezwłocznie zawiadamiać Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych udostępnionych Organizatorowi. Klient zgłasza te zmiany, korzystając z odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego przy użyciu Konta lub, odpowiednio, w sposób, o którym mowa w ust. 6 lit. b).

11. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

12. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. Organizator zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z art. 32 UODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach UODO. Ujawnienie danych osobowych Klienta może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14. Klient może odstąpić od udziału w Programie w każdym czasie, w sposób, odpowiednio, o którym mowa w ust. 6, lub informując o tym Organizatora w drodze innego jednoznacznego oświadczenia (wypowiedzenie umowy przez Klienta).

15. W przypadku umyślnego naruszenia postanowień Regulaminu lub Warunków Szczególnych przez Klienta Organizator uprawniony jest do wykluczenia Klienta z udziału w Programie (wypowiedzenie umowy przez Organizatora) – jeśli Klient, mimo uprzedniego dwukrotnego przesłania przez Organizatora za pośrednictwem Konta i/lub na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości z informacją o zamiarze wykluczenia Klienta z Programu, nie zaprzestał naruszeń wskazanych uprzednio w wiadomościach przesłanych przez Organizatora. Wypowiedzenie dokonywane jest z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i zawiera wskazanie przyczyny.


§3. KONTO

16. Konto służy w szczególności: 

a) udostępnianiu przez Klienta Organizatorowi swoich danych osobowych i ich poprawianiu;

b) definiowaniu, podawaniu oraz dokonywaniu przez Klienta zmian Loginu i Hasła;

c) przesyłaniu Organizatorowi przez Klienta wiadomości elektronicznych – jeśli odpowiednie funkcjonalności Konta udostępniają taką możliwość;

d) przesyłaniu Klientowi przez Organizatora wiadomości elektronicznych związanych z wykonaniem Regulaminu i organizacją Programu, zwłaszcza dotyczących: (i) zamiaru wykluczenia Klienta z Programu w związku z umyślnym naruszeniem przez niego postanowień Regulaminu lub Warunków Szczególnych (ust. 15), (ii) zamiaru uniemożliwienia dostępu do, odpowiednio, Konta i/lub do danych na nim przechowywanych (ust. 23 w zw. z ust. 22 lit. a)-b) oraz ust. 22 lit. d)), (iii) terminu wymiany Karty (ust. 34), (iv) terminu zakończenia Programu (ust. 49), (v) zmiany Regulaminu (ust. 51 w zw. z ust. 50);

e) świadczeniu Klientowi usług drogą elektroniczną przez Organizatora lub Partnera, w tym organizacji konkursów;

f) prezentacji Klientowi przez Organizatora i/lub Partnera informacji handlowych;

g) ustalaniu, przechowywaniu i udostępnianiu przez Klienta na Stronie WWW utworów, do których posiada on odpowiednie prawa – jeśli w żaden sposób nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich, Regulaminu i Warunków Szczególnych oraz jeśli odpowiednie funkcjonalności Konta udostępniają taką możliwość.

17. Konto jest tworzone:

a) samodzielnie przez Klienta – jeśli Przystąpienie do Programu następuje przy użyciu odpowiedniego formularza elektronicznego na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym (ust. 6 lit. a));

b) przez Organizatora – jeśli Przystąpienie do Programu następuje przy użyciu odpowiedniego formularza w formie papierowej (ust. 6 lit. b)).

18. Konto zostaje udostępnione Klientowi do użytku po dokonaniu Przystąpienia do Programu i po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 8.

19. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w szczególności do nieudostępniania Hasła osobom trzecim.

20. Klient winien należycie zabezpieczyć Login i Hasło oraz oprogramowanie, przy pomocy którego korzysta z Konta, oraz powinien stosować co najmniej standardowe środki ochrony przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności poprzez stosowanie: legalnego oprogramowania, najnowszych wersji przeglądarek internetowych, a także, w miarę możliwości, innych ewentualnych rekomendowanych przez Organizatora rozwiązań. Organizator może publikować informacje dotyczące rekomendacji i wymagań sprzętowych, a także wymagań dotyczących oprogramowania niezbędnego do korzystania z Konta na Stronie WWW, w tym za pośrednictwem Konta.

21. Klient może korzystać w tym samym czasie tylko z jednego Konta.

22. Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, uniemożliwienia dostępu do Konta i/lub do danych na nim przechowywanych:

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności – z zastrzeżeniem ust. 23;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o przechowywaniu na Koncie danych zawierających treści rasistowskie, obrażające innego Klienta, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Partnera, Centrum Handlowego lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego – z zastrzeżeniem ust. 23;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d) w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego – po uprzednim powiadomieniu Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną za pośrednictwem Konta i/lub na Login lub inny udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz na okres nie dłuższy niż 48 godzin;

e) po 30 dniach od dnia zakończenia Programu (ust. 48 i 49);

f) po 30 dniach od dnia odstąpienia przez Klienta od udziału w Programie (ust. 14 lub ust. 51 zd. 2);

g) po 30 dniach od dnia wypowiedzenia umowy przez Organizatora (ust. 15).

23. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 22 lit. a)-b), niezwłocznie prześle za pośrednictwem Konta i/lub na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) powiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do, odpowiednio, Konta i/lub do danych na nim przechowywanych.

24. Organizator może przetwarzać dane eksploatacyjne Klienta, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Konta, formularzy elektronicznych służących Przystąpieniu do Programu lub dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 8, takie jak:

a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 7 lit. a);

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania;

d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Konta;

e) informacje o wypełnieniu przez Klienta formularza elektronicznego służącego Przystąpieniu do Programu;

f) informacje o dokonaniu lub niedokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 8.


§4. KARTA

25. Karta jest własnością Organizatora i jest udostępniana do użytku Klientowi, jako jej użytkownikowi, bez pobierania opłat.

26. Klient może użytkować w tym samym czasie tyko jedną Kartę.

27. Karta wydawana jest Klientowi przez Organizatora po Przystąpieniu do Programu:

a) do rąk własnych w: (i) specjalnie oznaczonym, znakami towarowymi „Turawa Park” i „Ogród Nagród”, miejscu na terenie Centrum Handlowego w każdą niedzielę od 11.00 do 17.00, z  wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona lub (ii) w innym wskazanym Klientowi miejscu i czasie w Centrum Handlowym;

b) w inny, wskazany Klientowi, sposób.

28. Organizator może poprosić przed wydaniem Karty o okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – celem weryfikacji danych podanych podczas Przystąpienia do Programu. Okazanie takiego dokumentu jest dobrowolne, ale odmowa okazania może spowodować odmowę wydania Karty. 

29. Karta jest znakiem legitymacyjnym, którego okazanie uprawnia Klienta do otrzymania Nagrody – z zastrzeżeniem, iż, odpowiednio, Organizator lub Partner może poprosić o dodatkowe okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem upewnienia się, że osoba okazująca Kartę jest uprawnionym do jej użytkowania Klientem.

30. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową, płatniczą ani inną kartą z funkcją płatniczą. 

31. Karta nie może być używana przez osoby trzecie i nie podlega zbyciu, wypożyczeniu, użyczeniu, najmowi, dzierżawie, nie może być w jakikolwiek sposób wprowadzana do obrotu, nie podlega jakiemukolwiek przelaniu, przekazowi, indosowi ani jakiejkolwiek formie przekazania przez Klienta praw z Karty na osobę trzecią – chyba, że Organizator wyrazi zgodę na takie przekazanie praw lub wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Kodeksu cywilnego o przeniesieniu praw z imiennego znaku legitymacyjnego oraz o przelewie praw i obowiązków stosuje się odpowiednio.

32. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o fakcie zagubienia Karty w sposób, o którym mowa, odpowiednio, w ust. 6 lit. a) lub b). Po otrzymaniu takiej informacji Organizator dokona zmiany Numeru Karty takiego Klienta i wyda Klientowi nową Kartę z tym nowym Numerem Karty. Organizator zobowiązuje się jednocześnie poinformować wszystkich Partnerów o fakcie utraty ważności Karty zgłoszonej jako utracona.

33. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o zmianie imienia i/lub nazwiska uwidocznionego na Karcie (ust. 10). Po otrzymaniu takiej informacji Organizator wyda Klientowi nową Kartę z tym samym Numerem Karty oraz zmienionym imieniem i/lub nazwiskiem.

34. Organizator może zmienić wygląd Karty oraz jej funkcjonalności, w tym zaopatrzyć ją w układ scalony (chip) i/lub magnetyczny nośnik informacji (pasek magnetyczny). W takich przypadkach Organizator może wyznaczyć Klientowi termin wymiany Karty, nie krótszy niż 30 dni, publikując stosowną informację na Stronie WWW oraz przesyłając ją Klientowi za pośrednictwem Konta i/lub na Login lub inny udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) – z zastrzeżeniem możliwości wymiany Karty także po tym terminie (ust. 35 lit. c)). Wymiana Karty nie powoduje utraty praw nabytych z nią związanych.

35. Karta traci ważność z chwilą:

a) zakończenia Programu i upływu okresu realizacji praw nabytych (ust. 48 i 49 w związku z ust. 44);

b) otrzymania przez Organizatora informacji o fakcie utraty Karty (ust. 32);

c) upływu terminu wymiany Karty wyznaczonego przez Organizatora (ust. 34 zd. 2), przy czym nie wyklucza to możliwości wymiany Karty, która utraciła ważność, po tym terminie;

d) odstąpienia przez Klienta od udziału w Programie i upływu okresu realizacji praw nabytych (ust. 14 w związku ust. 44);

e) wypowiedzenia umowy przez Organizatora i upływu okresu realizacji praw nabytych (ust. 15 w związku ust. 44).

36. Klient jest obowiązany zwrócić Kartę Organizatorowi w przypadku odstąpienia od Programu (ust. 14 w związku ust. 44) lub wykluczenia z Programu (ust. 15 w związku ust. 44).


§5. NAGRODY

37. Nagroda nie łączy się z żadną inną korzyścią, w tym promocją, dostępną w ofercie Organizatora lub Partnera, chyba że Warunki Szczególne wyraźnie stanowią inaczej.

38. Klient przed zrealizowaniem transakcji, która daje mu prawo do odbioru Nagrody, dokonuje samodzielnie wyboru, czy korzysta z prawa do odbioru Nagrody, czy z innej korzyści/promocji oferowanej przez Partnera lub Organizatora.

39. Zasady przyznania prawa do odbioru Nagrody określone są w Regulaminie i/lub Warunkach Szczególnych, z zastrzeżeniem, iż zawsze warunkiem niezbędnym wydania Nagrody Klientowi jest uprzednie okazanie przez niego Karty, odpowiednio, Organizatorowi lub Partnerowi, który Nagrodę wydaje.

40. W przypadku istnienia Warunków Szczególnych przepisy Regulaminu stosuje się, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

41. Prawo do odbioru Nagrody przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku korzystania z oferty Partnera na terenie Centrum Handlowego.

42. Organizator lub Partner może odmówić wydania Nagrody w przypadkach:

a) nieokazania Karty;

b) okazania Karty, do której użytkowania osoba okazująca nie jest uprawniona;

c) okazania Karty, która utraciła ważność (ust. 35);

d) odmowy okazania przez Klienta Organizatorowi lub Partnerowi ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem potwierdzenia, że osoba okazująca Kartę jest uprawnionym do jej użytkowania Klientem (ust. 29);

e) zgłoszenia się do jej odbioru po terminie zakończenia Programu i upłynięciu okresu realizacji praw nabytych (ust. 49 w związku z ust. 44);

f) zgłoszenia się do jej odbioru po odstąpieniu od Programu lub wykluczeniu z Programu i upłynięciu okresu realizacji praw nabytych (ust. 14 i 15 w związku ust. 44).

43. Roszczenia związane z odmową wydania Nagrody mogą być kierowane, odpowiednio, w stosunku do Organizatora lub Partnera przyrzekającego Nagrodę.

44. Prawa nabyte przez Klienta z mocy Regulaminu lub Warunków Szczególnych ustalonych przez Organizatora do dnia, odpowiednio, odstąpienia od Programu (ust. 14), zakończenia Programu (ust. 49 w związku z ust. 48) lub wykluczenia z Programu (ust. 15) mogą zostać zrealizowane przez Klienta także do 30 dni od dnia tego, odpowiednio, odstąpienia od Programu, zakończenia Programu lub wykluczenia z Programu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają Klientowi dłuższy termin realizacji danego prawa. 


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. Klient może złożyć reklamację odnośnie do uprawnień przysługujących mu z mocy Regulaminu lub Warunków Szczególnych ustalonych przez Organizatora w jeden z następujących sposobów:

a) na adres poczty elektronicznej biuro@turawa-park.com;

b) telefonicznie pod numerem telefonu (77) 41 09 099;

c) pisemnie na adres siedziby Organizatora;

d) przesyłając Organizatorowi wiadomość elektroniczną za pośrednictwem Konta.

46. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

47. Tryb postępowania reklamacyjnego odnośnie do uprawnień przysługujących Klientowi z mocy Warunków Szczególnych ustalonych przez danego Partnera określa tenże Partner.

48. Program rozpoczyna się 11 października 2014 r. i trwa przez czas nieoznaczony – z zastrzeżeniem postanowień ust. 44 oraz ust. 49.

49. Organizator informuje o zakończeniu Programu nie później niż 30 dni przed terminem tego zakończenia, przesyłając Klientowi stosowną wiadomość elektroniczną za pośrednictwem Konta i/lub na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), a także publikując ją na Stronie WWW.

50. Zmiana treści Regulaminu przez Organizatora jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:

a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Organizator jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu;

b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu administracyjnego, które ze względu na treść wyroku lub decyzji administracyjnej wymagają zmiany Regulaminu;

c) urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów;

d) zmianę w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych przez Organizatora do obsługi Programu usprawniającą jego funkcjonowanie, zwiększającą bezpieczeństwo danych albo związaną z postępem technicznym lub technologicznym, jeżeli zmiany te wymuszają zmiany trybu postępowania dotychczas przewidzianego przez Regulamin;

e) wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług świadczonych przy użyciu Konta, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia;

f) dodanie nowych funkcji Karty, operacji z jej wykorzystaniem lub usług świadczonych przy jej wykorzystaniu, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; 

g) rezygnację przez Organizatora z oferowania niektórych świadczeń w ramach Programu lub udostępnienie nowych (zmiana oferty), jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia – z zastrzeżeniem każdorazowego zachowania przez Klienta praw nabytych;

h) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich;

i) zmianę stanu faktycznego lub prawnego w danych rejestrowych, adresowych, kontaktowych lub znakach towarowych Organizatora, Centrum Handlowego, Programu, Karty, Strony WWW lub Bazy Danych – jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia.

51. Organizator informuje Klienta o zmianie Regulaminu, przesyłając mu stosowną wiadomość elektroniczną za pośrednictwem Konta i na Login lub inny udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) z tekstem tych zmian oraz publikując je na Stronie WWW i w Kiosku Multimedialnym. Zmiany te wchodzą w życie po 30 dniach od dnia doręczenia wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiednio, na Konto lub adres poczty elektronicznej, chyba że Klient odstąpi w tym okresie od udziału w Programie (ust. 14).

52. Organizator i/lub Partner informuje Klienta o zmianie ustalonych przez siebie Warunków Szczególnych oraz o czasie wejścia w życie tych zmian w sposób, odpowiednio, wymagany lub zwyczajowo przyjęty dla przyrzeczeń publicznych, ogłoszeń, reklam, cenników, promocji, rabatów, konkursów i innych informacji o charakterze zaproszeń do zawarcia umowy.

53. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

54. Regulamin jest dostępny:

a) w formie papierowej – w biurze dyrektora Centrum Handlowego w godzinach otwarcia tego biura publikowanych na Stronie WWW;

b) w formie elektronicznej – (i) w Kiosku Multimedialnym, w godzinach otwarcia Centrum Handlowego publikowanych na Stronie WWW, oraz (ii) na Stronie WWW.

55. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu.

 

1. W brzmieniu ustalonym zmianą z dnia 16 września 2016 r. Brzmienie ust. 1 lit. b) do dnia 15 września 2016 r.: b) „Organizator” – Turawa Park Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, o numerze regon: 140769893, numerze identyfikacji podatkowej 5272525682, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267344;

2. W brzmieniu ustalonym zmianą z dnia 27 czerwca 2016 r. Brzmienie ust. 1 lit. c) do dnia 26 czerwca 2016 r.: c) „Centrum Handlowe” – nieruchomość zlokalizowaną w Zawadzie, pod pocztowym numerem adresowym 46-022, przy ul. Dębowej 1, oznaczoną znakiem towarowym „Turawa Park” lub „Centrum Handlowe Turawa Park”, której właścicielem jest Organizator, a którą zarządza Colliers International REMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3;

Potrzebujesz pomocy w obsłudze konta? Skontaktuj się z nami!